Ändamål

Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse utdelar anslag en gång om året till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse psykiatrisk forskning, både med inriktning på barn och ungdomar och avseende vuxna. Klinisk forskning ges prioritet.

Preklinisk forskning kan komma i fråga om den har relevans för fondens ändamål och har kliniska implikationer.

Stiftelsen delar ut ca: 4 miljoner kronor. Anslagen ligger i storleksordningen 50 - 300.000 kronor.

Prioriterade sökanden är dels registrerade doktorander relativt nära sin disputation och/eller efter genomfört mittseminarium, dels disputerade forskare där det har gått högst 5 år sedan avhandlingens försvar. Styrelsen beviljar således endast undantagsvis ansökan från forskare som ännu ej disputerat eller som disputerat mer än 5 år innan ansökningstillfället. Undantag från denna 5-årsgräns kan vara föräldraledighet.

Samma sökanden/projekt kan tilldelas anslag max tre gånger under på varandra följande år, under förutsättning att redogörelse ingivits för tidigare beviljade anslag.

Sökanden skall bedriva sin forskning vid svenskt universitet eller läroanstalt.

Stipendier för finansiering av studier faller utanför stiftelsens verksamhet.